Bài Viết

SINH ĐỘNG HÓA,  MỘT PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI

SINH ĐỘNG HÓA, MỘT PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI

Các bề trên trong hội dòng được trao cho quyền bính để phục vụ cộng đoàn nhà dòng của mình. Các ngài có quyền bính thực sự và được mời gọi thực thi quyền bính đó theo phong cách Giáo Luật diễn tả: