Giới Thiệu Dòng Thừa Sai Đức Tin

Dòng giáo sĩ Thừa Sai Đức Tin

NGUỒN GỐC

Ngày 25 tháng 12 năm 1982 đánh dấu ngày thành lập dòng Thừa Sai Đức Tin; từ hiệp hội thiện chí trở thành một dòng tu thuộc quyền giáo phận qua sắc lệnh thành lập của đức hồng y Giuse Siri, tổng giám mục Genoa. Những tác nhân trong bàn tay Thiên Chúa là chị Anna Maria Andreani và cha Luigi Duilio Grazioti.

ĐẶC SỦNG

Danh xưng Thừa Sai Đức Tin diễn tả đặc sủng tiên khởi và linh đạo đặc thù của dòng, đồng thời xác định những mục địch hay lãnh vực dấn thân trong Giáo hội.

Bản chất, mục tiêu, linh đạo và đặc tính của dòng được phác hoạ qua đặc sủng.

BẢN CHẤT

Dòng Thừa Sai Đức Tin được thiết lập và hình thành như một “dòng giáo sĩ thuộc quyền giáo phận”. Dòng bao gồm các tu sĩ linh mục hay những người đang hướng đến chức linh mục và các anh em thừa sai. Họ thi hành ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, tạm thời và vĩnh viễn. Dòng có bản chất tông đồ và thực hành hoạt động của dòng nhân danh Giáo hội qua sự uỷ thác, luôn thực hiện trong sự hiệp thông với Giáo hội.

Người Thừa Sai Đức Tin là người được Thiên Chúa kêu gọi để sống đức tin là nhân đức đối thần cách đặc thù và sâu xa thậm chí hiến dâng mạng sống nhờ đức tin, trong đức tin và cho đức tin. Đời sống người Thừa Sai Đức Tin là để làm vinh danh Thiên Chúa, thúc đẩy việc nên thánh và loan báo tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.

Các anh em thừa sai được Thiên Chúa mời gọi để hiến dâng hoàn toàn bản thân cho Đức Giêsu Kitô, để phục vụ như một tu sĩ giáo dân trong dòng.

Dòng có chữ viết tắt M.F. (Missionaries of Faith). Khẩu hiệu là Gratia et Gaudium in Fide. Người Thừa Sai Đức Tin là con người của niềm vui. Vì thế, niềm vui đích thực, là hoa trái của đời sống ân sủng được sống trong đức tin.

Biểu trưng dòng mang ba yếu tố tượng trưng:

+ Thánh giá trần đặt ở trung tâm biểu tượng, 2 bên là 2 chữ viết tắt của từ Missionaries of Faith. Đó là dấu chỉ từ bỏ hoàn toàn khỏi thế gian để hiến dâng bản thân cho sứ mạng tông đồ bằng sự dấn thân và niềm vui.

+ Tam giác bao quanh thánh giá tượng trưng cho Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch linh đạo; bên ngoài tam giác, là dòng chữ khẩu hiệu: Gratia et Gaudium in Fide.

+ Bánh thánh bao bọc tam giác và thánh giá, dấu hiệu của sự hiến thánh hoàn toàn của người Thừa Sai Đức Tin.

LINH ĐẠO

Linh đạo đặc thù của dòng được phác hoạ bởi đức tin và sứ mạng, là đặc sủng nền tảng. Người Thừa Sai Đức Tin cần phải có một linh đạo chiêm niệm và hoạt động vững vàng, bởi người Thừa Sai Đức Tin phải giàu có về đời sống nội tâm. Linh đạo của người Thừa Sai Đức Tin được ghi dấu bởi Thiên Chúa Ba Ngôi và đời sống như những người được thánh hiến để loan báo những gì Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, mang đến bởi tình yêu, điều thiện hảo, và nét đẹp của Ngài. Đối với người Thừa Sai Đức Tin, điểm cốt lõi của đời sống là việc bước theo Đức Kitô là Đấng loan báo Tin Mừng, được Chúa Cha sai đến để loan báo Nước Trời.

Mối liên hệ thiết yếu giữa Mẹ Đức Giêsu và chức linh mục thừa tác của Người Con của Mẹ ghi dấu lòng sùng kính đức Maria và lãnh vực hoạt động căn bản của người Thừa Sai Đức Tin, là trợ giúp các linh mục và chúng ta kêu cầu đến mẹ bằng tước hiệu Maria Regina Confessorum Fidei, Đức Maria Nữ Vương của những người tuyên xưng đức tin.

ĐỐI VỚI NGƯỜI THỪA SAI ĐỨC TIN:

Phải sống và loan báo Lời Chúa. Việc tiếp xúc liên lỉ với Lời Chúa sẽ cho phép người Thừa Sai Đức Tin đào sâu mầu nhiệm Đức Kitô linh mục và làm cho người Thừa Sai Đức Tin trưởng thành trong lối nhìn đức tin, học cách nhìn vào thực tại và những sự kiện đang diễn ra bằng cùng một sự say mê Thiên Chúa, để có cùng tâm trí với Đức Kitô.

Cầu nguyện là chiêm niệm và hoạt động. tinh thần chiêm niệm – hoạt động là yếu tố đặc sủng, và nó đòi hỏi không chỉ bằng khẩu nguyện, mà còn bằng cầu nguyện trong tâm trí và nhiệm hiệp; Thinh lặng là cầu nguyện bởi vì cách thức thích hợp nhất để một thụ tạo liên lạc với Đấng tạo hoá, để chiêm ngắm cách sâu xa và để suy gẫm những mầu nhiệm thần linh; Sự quan phòng là lối sống của người Thừa Sai Đức Tin bởi vì họ sống nhờ đức tin trong sự quan phòng của Thiên Chúa mà mỗi ngày vẫn nâng đỡ con cái Ngài.

Đời sống đức tin có nghĩa là trở nên điềm đạm, cẩn mật, năng động trong cầu nguyện, thận trọng, khôn ngoan, khiêm tốn, thánh thiện và trung thành với vị trí ưu tiên tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa.

Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin cho việc loan báo Tin mừng. Việc gặp gỡ Đức Kitô, liên tục được đào sâu trong mầu nhiệm mật thiết, khơi dây trong lòng mỗi người Thừa Sai Đức Tin nhu cầu khẩn thiết làm chứng và loan báo Tin mừng.

Đặc sủng và linh đạo được diễn tả trong sự từ khước hoàn toàn và triệt để dứt bỏ để sống tình trạn đích thực và liên lỉ sự dứt bỏ của tình con thảo cho ý muốn của Chúa Cha trên trời.

Các đấng bảo trợ như những khuôn mẫu và bảo vệ dòng là:

+ Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, tước hiệu của dòng.

+ Đức trinh nữ diễm phúc Maria, bổn mạng chính của dòng, được kêu cầu với tước hiệu đức Maria Nữ vương của những người tuyên xưng đức tin.

+ Thánh Giuse, bảo trợ Đấng Cứu Thế, bạn đời đức Maria.

+ Thánh Phêrô, một con người của đức tin vững chắc, là viên đá tảng của Hội thánh.

+ Các thánh sáng lập dòng, thầy dạy đời sống thiêng liêng.

+ Cá thiên thần hộ thủ, chống lại kẻ thù.

Bản chất

Bản chất dòng giáo sĩ Thừa Sai Đức Tin là truyền giáo.

Các hoạt động tông đồ

Dòng dấn thân hoàn toàn cho sứ mạng. Tác vụ mục vụ của dòng được thi hành qua việc:

+ Thúc đẩy các hình thức nâng đỡ có lợi cho các linh mục và tu sĩ đang gặp khó khăn;

+ Chấp nhận các hoạt động tông đồ hướng đến những anh chị em ly khai và các tôn giáo khác;

+ Loan báo Tin mừng thông qua việc rao giảng đức tin cho những người đã rời xa;

+ Giảng dạy;

+ Tác vụ hoà giải;

+ Linh hoạt giới trẻ;

+ Thúc đẩy công lý, từ thiện và liên đới cách đặc biệt với những ai đang cần nhất;

+ Tham gia vào hoạt động loan báo Tin mừng tại các Giáo hội địa phương và gia nhập vào những chương trình mục vụ nhưng luôn gìn giữ cách an toàn đặc sủng đặc thù của dòng.