Phỏng vấn linh mục Việt Nam tham gia cuộc gặp gỡ quốc tế các cha xứ với thượng hội đồng: Cha Anphongso Phạm Hùng